Vedtægter for Dansk Selskab for ISTDP

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Danish Society for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy

 

§ 1. Selskabets navn og hjemsted

Stk. 1. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (DK-ISTDP)

 

Stk. 2. Selskabets forretningsadresse er formandens adresse.

 

§ 2. Selskabets formål

Stk. 1. Selskabets formål er at forebygge og lindre psykisk lidelse ved at fremme anvendelse og videreudvikling af intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). Dette opnås ved at:

 1. organisere og koordinere uddannelse og kursusvirksomhed i ISTDP, samt andre relevante faglige emner

 2. styrke kontakten til nationale og internationale organisationer inden for ISTDP

 3. udbrede kendskab til ISTDP blandt fagfolk, administratorer af sundhedstjenester, klienter og patienter, samt den almene befolkning i Danmark

 4. fremme forskning i og viden om ISTDP

 5. afholde offentlige møder og kurser.

 

Stk. 2. Selskabet arbejder for at styrke kvaliteten af det psykoterapeutiske arbejde, som Selskabets medlemmer udfører.

 

§ 3. Selskabets medlemskab af organisationer m.v.

Stk. 1. Selskabet søger at skabe gode samarbejdsrelationer til danske og internationale organisationer inden for sundheds- og uddannelsessektoren, samt andre relevante samarbejdspartnere.

Stk. 2. Selskabet søger medlemskab i relevante nationale og internationale organisationer.

Stk. 3. Selskabets bestyrelse undersøger, hvilke nationale og internationale organisationer, det er relevant at søge medlemskab i, og fremlægger dette for generalforsamlingen.

Stk. 4. Der kan søges medlemskab af Fællesforeningen af Psykoanalytiske og Analytiske Psykoterapier (FPAP).

 

§ 4. Medlemskreds og kontingent

Stk. 1. Som A-medlem kan optages:

 • psykologer

 • psykiatere eller

 • psykoterapeuter med en psykoterapeutisk uddannelse af mindst 4 års varighed fra et uddannelsessted godkendt af Dansk Psykoterapeutforening

som desuden er i gang med, eller har gennemført, en 3-årig coregruppe-uddannelse ved en IEDTA-godkendt underviser/supervisor eller en ISTDP-terapeut tilknyttet ISTDP Institutes program Training of Trainers.

Bestyrelsen kan, efter konkret vurdering, give andre personer med tilsvarende kvalifikationer dispensation.

Stk. 2. Som B-medlem kan optages personer med interesse for Selskabets virke.

B-medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlinger.

Stk. 3. Ansøgning om medlemskab af Selskabet behandles af Selskabets bestyrelse i henhold til ovennævnte retningslinjer.

Stk. 4. Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

Stk. 5. Selskabets bestyrelse er fritaget for at betale medlemskontingent samt deltagerafgift ved Selskabets arrangementer i den periode, de fungerer som bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Medlemmer af Selskabet, som deltager i organisering af et arrangement i Selskabets regi, deltager gratis i det aktuelle arrangement.

 

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er Selskabets højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i perioden 1. marts-30. april og indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til Selskabets medlemmer via elektronisk mail eller brevpost.

Stk. 3. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte stemmeberettigede medlemmer af Selskabet, som har betalt kontingent for indeværende år.

Stk. 5. Hvert medlem kan på generalforsamlingen desuden medbringe en fuldmagt for ét stemmeberettiget medlem af Selskabet, som har betalt kontingent for indeværende år og stemme på vegne af dette medlem.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

 4. Forelæggelse af næste års budget

 5. Fastsættelse af kontingent for næste år

 6. Indkomne forslag

 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6 stk. 2 og 3

 8. Valg af bestyrelsessuppleanter

 9. Valg af revisor(er) og revisorsuppleant

 10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg

 11. Eventuelt

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger en dirigent, som ved generalforsamlingens begyndelse ikke er medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 8. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol af Selskabets sekretær. Generalforsamlingens dirigent attesterer ved sin underskrift rigtigheden af protokollatet.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal blandt de fremmødte og evt. fuldmagter. Dog ikke beslutninger om vedtægtsændringer, som kræver 2/3 flertal jf. § 10 stk. 1.

Stk. 10. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stiller krav herom.

Stk. 11. Såfremt 2/3 af Selskabets stemmeberettigede medlemmer stiller krav om, at en ekstraordinær generalforsamling afholdes, skal bestyrelsen indkalde til denne inden en måned, med et varsel på mindst 14 dage.

 

§ 6. Selskabets daglige ledelse

Stk. 1. Selskabets daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 5-maksimum 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen.

Stk. 2. Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.

Stk. 3. Resten af bestyrelsen af på valg i ulige år.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen og leder Selskabet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Selskabets bestyrelse arbejder frivilligt og modtager ikke overskud af Selskabets indtægtsgivende virksomhed.

Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 9. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Stk. 10. Suppleanter vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år ad gangen og indtræder, hvis et bestyrelsesmedlem har forfald af mere end 3 måneders varighed, eller når et flertal af bestyrelsen bestemmer det.

Stk. 11. Først valgte suppleant vælges for en periode på 2 år. Den anden valgte suppleant vælges for en periode på 1 år.

Stk. 12. Herefter vælges en suppleant på hver efterfølgende generalforsamling, således at suppleanterne afgår på skift henholdsvis i lige og ulige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 13. Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en revisorsuppleant, som ikke er medlem af bestyrelsen.

 

§ 7. Regnskab og revision

Stk. 1. Selskabets økonomiske midler skal anbringes i et anerkendt dansk pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret (1. januar-31. december)

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder en regnskabsinstruks.

Stk. 4. Regnskabet skal tilstilles den valgte revisor samt eventuelle revisorsuppleant senest d. 1. februar efter regnskabsårets afslutning.

Stk. 5. Sammen med indkaldelse til den årlige generalforsamling fremsendes det reviderede årsregnskab til medlemmerne.

Stk. 6. Det reviderede regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, før det forelægges generalforsamlingen.

 

§ 8. Hæftelse

Stk. 1. Selskabets bestyrelse hæfter ikke personligt for Selskabets økonomiske forpligtelser, med mindre et tilbagebetalingskrav er opstået som følge af en retsstridig handling.

 

§ 9. Repræsentation af Selskabet

Stk. 1. Selskabet repræsenteres udadtil af formanden og bestyrelsen.

Stk. 2. A-medlemmer, som har fuldført en 3-årig coregruppe-uddannelse jf. § 4 stk. 1 har ret til at blive opført som ”ISTDP-terapeut” på Selskabets hjemmeside.

Stk. 3. A-medlemmer, som er under uddannelse i en 3-årig coregruppe, har ret til at blive opført som ”ISTDP-terapeut i gang med coretræning” på Selskabets hjemmeside.

Stk. 4. A-medlemmer, som har fuldført en 3-årig coregruppe-uddannelse jf. § 4 stk. 1 og som er godkendt specialist af Dansk Psykologforening eller har gennemført ISTDP Institutes program Training of Trainers (eller tilsvarende efter konkret vurdering i bestyrelsen), har ret til at blive opført som ”ISTDP-supervisor” på Selskabets hjemmeside.

Stk. 5. A-medlemmer, som har fuldført en 3-årig coregruppe-uddannelse jf. § 4 stk. 1, og som er i gang med ISTDP Institutes program Training of Trainers (eller tilsvarende efter konkret vurdering i bestyrelsen), har ret til at blive opført ”ISTDP-underviser under uddannelse” på Selskabets hjemmeside.

Stk. 6. A-medlemmer, som har fuldført en 3-årig coregruppe-uddannelse jf. § 4 stk. 1, og som har gennemført ISTDP Institutes program Training of Trainers (eller tilsvarende efter konkret vurdering i bestyrelsen), har ret til at blive opført ”ISTDP-underviser” på Selskabets hjemmeside.§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

§ 11. Opløsning af Selskabet

Stk. 1. Opløsning af Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Generalforsamlingerne, hvor beslutning om opløsning af Selskabet vedtages, skal afholdes med mindst 14 dages afstand.

Stk. 3. Eventuelt overskud af Selskabets virksomhed i form af økonomiske midler, kaldet likvidationsformuen, skal deponeres i et dansk pengeinstitut og båndlægges, således at denne kun kan frigives til en ny organisation eller nyt selskab med et formål i overensstemmelse med de beskrevne formål i § 2 stk. 1.

Stk. 4. Dette gøres ved at:

 1. fremlægge dokumentation for dannelsen af et sådant nyt selskab, og

 2. fremlægge selskabets vedtægter, attesteret af den nye stiftende generalforsamlings dirigent, med navn, adresse og underskrift af samtlige af de på den stiftende generalforsamlings valgte medlemmer til bestyrelsen af den nye organisation eller det nye selskab.

Stk. 5. Eventuelle materielle aktiver skal opbevares forsvarligt på et sikret lager. Den årlige udgift hertil skal betales forud, og omkostningerne hertil skal afholdes af den kontante likvidationsformue for det opløste selskab, Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. Opbevaringslageret skal være behørigt forsikret mod brand, vandskade, tyveri og anden hændelig undergang.

Stk. 6. Lageret kan frigives ved at forelægge samme dokumentation som nævnt ovenfor vedrørende frigivelse af likvidationsformuen fra det tidligere likviderede selskab, Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

 

Stk. 7. Såfremt der efter en periode på et år efter Selskabets opløsning ikke har henvendt sig et nyt selskab, som kan videreføre arbejdet jf. stk. 3, tilfalder Selskabets finansielle og materielle aktiver foreningen Børns Vilkår.

Vedtaget på Selskabets generalforsamling 23. marts 2019 i Odense